resuscitace - fotka

Poskytnout pomoc osobě v nebezpečí smrti a vážné poruchy zdraví je povinností každého občana.

První pomoc není složitá, je skutečně o jednoduchých účelných výkonech zachraňujících lidský život.

Naučíme Vás poskytnout pomoc v závažných situacích, kdy minuty rozhodují o žití člověka.

resuscitace - fotka

Kurz první pomoci je zážitkovým učením. Cílem výuky je změnit postoj mnoha účastníků kurzu, pro které první pomoc nebyla dosud ničím zajímavá a potřebná.

Rádi s Vámi strávíme pár užitečných chvil na kurzu první pomoci, abyste byli těmi, kteří budou chtít a budou umět člověku v tísni první pomoc poskytnout.

Instruktory kurzů první pomoci jsou profesionální záchranáři s dlouholetými pracovními zkušenostmi.

resuscitace - fotka

Dovednost v resuscitaci je prioritní. Zachraňujeme nejvyšší hodnotu – lidský život.

V přípravě zaměstnanců na poskytování první pomoci zohledňujeme specifická rizika pracovních činností.

Obsah vzdělávání je přizpůsoben potřebám každého pracoviště.

Pomůžeme Vám vybavit pracoviště pomůckami potřebnými pro poskytování první pomoci.

resuscitace - fotka

Cílem resuscitace je záchrana lidského života, další přežití pacienta bez neurologického deficitu, se zachováním co nejvyšší možné kvality jeho života.

Obsah vzdělávacích akcí pro zdravotnické pracovníky je přizpůsoben potřebám zdravotnické praxe konkrétních poskytovatelů zdravotnických služeb.

Výuka je v souladu s aktuálními doporučeními pro kardiopulmonální resuscitaci. Opakovaným tréninkem je možné zvýšit úroveň dovedností nezbytných při řešení situací bezprostředního ohrožení života.

 

Jak se zaregistrovat na kurz?

V kalendáři vzdělávacích aktivit si vyberte typ kurzu a termín.
Pro zdravotnické pracovníky organizujeme dva typu kurzů – zvolte typ kurzu dle povolání:

 
 

Proč absolvovat vzdělávání v neodkladné resuscitaci a řešení neodkladných stavů?

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků  je průběžné obnovování, prohlubování a udržování získané odborné způsobilosti v souladu s rozvojem příslušných oborů po celou dobu výkonu zdravotnického povolání. Celoživotní vzdělávání je nutné pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

 

Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zveřejnilo minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Jeho součástí  jsou i standardy pro  řešení neodkladných stavů,  s podmínkou  proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a v řešení neodkladných stavů minimálně na základní úrovni.

 

Akreditace odborného kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“

Kurz je po vydání souhlasného stanoviska  České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS) zařazen do systému celoživotního vzdělávání.

 

Obsah programu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“

Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s aktuálními doporučeními. Teoretická část kurzu probíhá formou přednášek s diskusí, praktická část formou workshopů. V tréninku praktických dovedností jsou pod vedením lektorů využity figuríny a trenažéry s možností elektronické kontroly kvality a efektivity KPR a její vyhodnocením.

 

„Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ – fotogalerie ze vzdělávacího programu

Špeciálne tréningy s klinickým simulátorom SimMan