Kurzy první pomoci pro autoškoly

Obsah kurzu první pomoci pro účastníky autoškol a profesionální řidiče je zaměřen na poskytování první pomoci v silničním provozu. Účastník získá znalosti o organizaci pomoci v případě dopravní nehody, zabezpečení bezpečnosti prostoru nehody i bezpečném poskytování první pomoci. Kromě těchto specifických informací souvisejících se silniční dopravou získá vědomosti o život zachraňujících výkonech a poskytování první pomoci při úrazech a jiných náhlých stavech, se kterými se může setkat kdykoliv a kdekoliv v životě.

 

Proč je první pomoc pro řidiče důležitá?

Úrazy jsou podle statistik Světové zdravotnické organizace třetí nejčastější příčinou úmrtí. Z nich největší část představují dopravní úrazy a pracovní úrazy. Společným znakem obětí těchto úrazů je právě produktivní věk. Umírají ti, kteří by z hlediska věku a zdraví umírat neměli. Je pravděpodobné, že jako řidič budete konfrontován se situací, která si poskytnutí první pomoci bude vyžadovat.

Zajištění bezpečnosti je jednou z důležitých činností při poskytování první pomoci při autonehodě. Naučíme se, jak pomoci účastníkům nehody a neohrozit své zdraví a svůj život. Naučíme se rozlišit závažné stavy od těch, které nejsou pro zraněného život ohrožující. Naučíme se, kdy při autonehodě jednat musíte a kdy je postačující jen Vaše setrvání při zraněném v zabezpečeném prostoru do příchodu záchranné služby.

Kurz první pomoci je zážitkovým učením. Naučíme se nezůstat lhostejným v závažných situacích, kdy minuty rozhodují o žití člověka. Rádi s Vámi strávíme pár užitečných chvil, abyste byli těmi, kteří budou chtít a budou umět člověku v tísni první pomoc poskytnout.

Kurzy první pomoci pro autoškoly a profesionální řidiče

Kurzy první pomoci pro profesionální řidiče

Podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je profesionální řidič povinný absolvovat vstupní školení a do konce pátého roku od data vydání průkazu pravidelné školení zakončené zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Součástí výuky a výcviku je také získání a prohloubení znalostí o zdravotních rizicích a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Obsah proškolení profesionálních řidičů

Kromě obnovy znalostí a dovedností z poskytování první pomoci je cílem výuky také zdokonalení dovedností v:

  • uvědomění si rizik v silničním provozu a rizik pracovních úrazů řidičů: druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy, statistika silničních nehod, účast nákladních vozidel a autobusů, lidské, materiální a finanční důsledky,
  • schopnosti zabránit ohrožení zdraví: ergonomické zásady; pohyby a polohy, které představují riziko, fyzická kondice, cvičení pro manipulaci s nákladem, osobní ochrana,
  • uvědomění si významu dobrého fyzického a duševního stavu: zásady zdravé a vyrovnané výživy, účinky alkoholu, drog nebo jakýchkoliv jiných látek schopných ovlivnit chování, symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu, základní úloha cyklu práce a odpočinku,
  • schopnosti posoudit nouzové situace: chování v nouzových situacích, posouzení situace, vyhnutí se komplikacím při nehodě, vyrozumění pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci, reakce v případě požáru, evakuace spolucestujících nákladního vozidla a cestujících z autobusu, zajištění bezpečnosti všech cestujících, reakce v případě agrese, základní zásady sestavení zprávy o nehodě.