Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zveřejnilo minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Jeho součástí  jsou i standardy pro  řešení neodkladných stavů,  s podmínkou  proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a v řešení neodkladných stavů minimálně na základní úrovni.

 

Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (Věstník MZ ČR, ročník 2012, částka 5)

Standardy pro  řešení neodkladných stavů

1. Poskytovatel lůžkové a jednodenní péče

1.2. Standard: Řešení neodkladných stavů

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

  • Má zajištěné pravidelné kontroly funkčnosti pomůcek pro řešení neodkladných stavů včetně exspirací léčivých přípravků a zápisy o provedených kontrolách.
  • Má zpracovaný periodický plán proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a v řešení neodkladných stavů minimálně na základní úrovni.
  • Má zajištěné proškolení minimálně jednou ročně.
  • Má zajištěno, že proškolení je v souladu s aktuálními doporučeními.
  • Má zaveden systém přivolání odborné pomoci při vzniku neodkladného stavu.

2. Poskytovatel ambulantní péče

2.3. Standard: Řešení neodkladných stavů

Standard je splněn, jestliže poskytovatel

  • Má zajištěné pravidelné kontroly funkčnosti pomůcek pro řešení neodkladných stavů včetně exspirací léčivých přípravků se zápisy o provedených kontrolách.
  • Má zpracovaný periodický plán proškolení všech pracovníků v poskytování první pomoci a v řešení neodkladných stavů minimálně na základní úrovni.
  • Má zajištěné toto proškolení minimálně jednou ročně.
  • Má zajištěno, že proškolení je v souladu s aktuálními doporučeními.
  • Má zaveden systém přivolání odborné pomoci a viditelně označené linky pro tísňová volání (155, 112, 150, 158).

Vybavení zdravotnických zařízení pomůckami pro řešení neodkladných stavů

VYHLÁŠKA 92/2012 Sb. ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Příloha č. 2,  ambulantní péče, bod 9

n) pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu

Příloha č. 3, zdravotnické zařízení jednodenní péče, bod 1

o) léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení, prostředky k zajištění žilního vstupu a odsávačka

v) monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

w) zdroj medicinálního kyslíku, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

x) defibrilátor, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

Příloha č. 4, zařízení lůžkové péče, bod 19

b) defibrilátor,

c) EKG přístroj,

d) odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,

e) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

f) infuzní pumpa,

g) dávkovač stříkačkový,

h) zdroj medicinálního kyslíku,

j) léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu,k) resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

k) resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků

bod 20

Defibrilátor, EKG přístroj, odsávačka, pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a zdroj medicinálního kyslíku nemusí být přímo na lůžkovém oddělení, ale musí být snadno dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak.