Proč absolvovat vzdělávání v neodkladné resuscitaci a řešení neodkladných stavů?

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků  je průběžné obnovování, prohlubování a udržování získané odborné způsobilosti v souladu s rozvojem příslušných oborů po celou dobu výkonu zdravotnického povolání. Celoživotní vzdělávání je nutné pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

 

zdravotnici

Získaní a udržení dovednosti v neodkladné resuscitaci

S resuscitací se většina zdravotnických pracovníků nesetkává každodenně. Selhání vitálních funkcí je situace, která nás zaskočí svou naléhavostí. Vyžaduje okamžitou reakci a neodkladné poskytnutí pomoci. Dovednost v resuscitaci se týká každého zdravotnického pracovníka, vyplývá z podstaty zdravotnického povolání. Pacient, jeho rodina a ostatní občané ji u zdravotníků pokládají za samozřejmou.

Udržení schopnosti reagovat v kritických situacích, poskytovat první pomoc a mít dovednost v neodkladné resuscitaci je podmíněna cyklickým tréninkem. Opakovaným tréninkem je možné zvýšit úroveň dovedností a fixovat stereotypy, které jsou nezbytné při řešení situací bezprostředního ohrožení života.

Je fakt, že problematiku první pomoci často i zdravotníci podceňují v mylném přesvědčení, že my jako profesionálové ji samozřejmě ovládáme jaksi "automaticky".

V praxi neexistuje přesná hranice mezi základní a rozšířenou neodkladnou resuscitací. Stejně jako řetěz přežití symbolizující potřebu kontinuální pomoci člověku v ohrožení života, je vytvořena spojením článků první pomoci a článků odborné pomoci.

V ambulantních i ústavních zařízeních zdravotní péče je na pracovištích vybavení k resuscitaci, které zvýší efektivitu resuscitace (kyslík, dýchací samorozpínací vak, defibrilátor, pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, léčiva ...). Proto je žádoucí absolvovat i trénink resuscitace s využitím těchto pomůcek pro řešení neodkladných stavů.