Materiálně – technické zabezpečení vzdělávacího programu

 

Minimální rámec materiálně-technického zabezpečení

 • figurína na simulaci a nácvik KPR a AED dospělých s možností elektronické kontroly s počítačovým vyhodnocením průběhu kardiopulmonální resuscitace,
 • figurína na simulaci a nácvik KPR dětí do 1 roku věku,
 • automatizovaný externí defibrilátor  s elektrodami pro dospělé a děti,
 • AED elektrody pro dospělé a děti (cvičné a ostré),
 • figurína na simulaci dušení cizím tělesem v dýchacích cestách a na nácvik odstranění cizího tělesa z dýchacích cest úderem do zad a stisknutím břicha nebo hrudníku,
 • figurína kojence na simulaci dušení cizím tělesem a na nácvik odstranění cizího tělesa z dýchacích cest úderem do zad a stlačením hrudníku,
 • trenažér na nácvik zajištění průchodnosti dýchacích cest dospělého pomůckami - ústní vzduchovody (T tubusy), nosní vzduchovody, supraglotické pomůcky, pomůcky pro tracheální intubaci,
 • trenažér pro nácvik zajištění průchodnosti dýchacích cest kojence pomůckami - ústní vzduchovody (T tubusy), nosní vzduchovody, supraglotické pomůcky, pomůcky pro tracheální intubaci,
 • model na nácvik zavádění periferních intravenózních kanyl,
 • pomůcky resuscitačního setu - dýchací samorozpínací vaky s rezervoárem a přívodem kyslíku různých velikostí, obličejové masky různých velikostí, kyslíková maska inhalační, kyslíková láhev s redukčním ventilem, odsávačka s odsávacími katetry, vzduchovody - T tubusy různých velikostí.
 • lékárnička s obvazovým materiálem a ochrannými prostředky (rukavice, bariérové dýchací roušky, bariérová dýchací maska ​​pro dospělé a děti,
 • trenažér na nácvik aplikace EpiPen při anafylaxi,
 • intraoseální systém B.I.G. – k demonstraci,
 • prezentační a dokumentační technika (didaktická technika).

Nad uvedený minimální rámec je možné do programu zařadit speciální klinický simulátor SIM MAN - realistický počítačem řízený model dospělého na nácvik resuscitačních postupů a výkonů na základě vytvořených scénářů klinických stavů, vhodný pro nácvik rozšířené neodkladné resuscitace a výkonů neodkladné zdravotní péče.

Specifikace funkcí SIM MAN a výkonů

 • Zajištění průchodnosti dýchacích cest a ventilace, endotracheální intubace, supraglotické pomůcky, cricothyrotomie, pohyby hrudníku, zvuky vycházející z úst, normální a abnormální auskultační šelesty, nezávislé zvuky z pravé a levé strany plic, detekce CO2, otok jazyka, obstrukce pharyngu, laryngospasmus, snížená pohyblivost krční páteře, snížená comliance plic , pneumothorax a dekomprese pneumotoraxu, ...
 • Možnosti i.v. terapie: i.v. kanylace, odběr, i.v. bolus, infuze, intraoseální přístup - tibie, sternum.
 • Kardiofunkce: pulzy různé intenzity, 2500 EKG rytmů se 6 extrasystolami, srdeční šelesty na 4 místech, srdeční ozvy slyšitelné fonendoskopem, defibrilace - použití AED a manuálního defibrilátoru, 3 nebo 4 svodové monitorování EKG, 12 svodové EKG na pacientském monitoru, synchronizace defibrilačního výboje, externí stimulace.
 • KPR- realistická hloubka kompresí, detekce správné hloubky kompresí, polohy rukou a uvolnění hrudníku, palpační pulzy, vydechovaný vzduch z úst, zvuk při výdechu, pohyb hrudníku, komprese generují palpační pulzy, puls, křivku TK, křivku EKG
 • Jiné funkce a výkony: mrkání očí různé frekvence, různé zorničky, simulované křeče, neinvazivní měření TK, katetrizace močového měchýře, figurína "vypráví" využitím mikrofonu instruktora.
 • Pacientský monitor vitálních funkcí - barevný displej s dotykovou obrazovkou, křivky EKG, NIBP, EtCO2, frekvence dýchání, pulsů, tělesné teploty.