Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele a zaměstnance

V kurzech první pomoci pro firmy věnujeme zvýšenou pozornost specifickým rizikům pracovních činností konkrétních pracovišť a zaměstnanců. Účastníci tak kromě obecných informací o poskytování první pomoci získají i znalosti a dovednosti v řešení situací ohrožení zdraví a života, se kterými se z pohledu jejich profese mohou setkat nejčastěji.

 

BOZP - riziká úrazu elektrickým prúdom

Zaměstnavatel je povinen v znění zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, § 102 zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Jiné typy vzdělávání v poskytování první pomoci

Zajišťujeme jiné typy vzdělávání v poskytování první pomoci formou přednášek, školení v různém časovém rozsahu a konkrétním obsahem dle požadavků zaměstnavatele, nácviky řešení konkrétních situací vyžadujících poskytnutí první pomoci, taktické cvičení záchranných prací v areálech výrobních objektů.

Vybavení pracoviště pomůckami pro poskytování první pomoci

Podle zákona 262/2006 Sb. má zaměstnavatel povinnost vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro poskytnutí první pomoci. Zajistíme Vám na pracoviště lékárničky nástěnné i přenosné, autolékárničky, automatizované externí defibrilátory a jiné pomůcky pro poskytování první pomoci.

AED - automatizovaný externí defibrilátor

Použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) výrazně zvyšuje šanci na oživení člověka s náhlým selháním srdce a jeho návrat do plnohodnotného života. Umístění AED je opodstatněné na místech s rizikem úrazu elektrickým proudem, pracovištích náročných na fyzický výkon zaměstnanců, s vysokou mírou stresových faktorů. AED je automat s jednoduchým použitím pro uživatele.