Poskytnutí pomoci člověku v nebezpečí smrti nebo vážné poruchy zdraví je občanskou i morální povinností člověka.

První pomoc

 

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

Vzdělávací akce akreditovaná MPSV v rámci celoživotního vzdělávání - 6 hodin.
Kurz se realizuje u objednavatele a součástí kurzu je praktická část s využitím resuscitačních figurín se zpětnou vazbou a Automatizovaného externího defibrilátoru.
 

 

Jak se zaregistrovat na kurz?

Pro laickou veřejnost organizujeme různé typy kurzů, vyberte si termín v kalendáři vzdělávacích aktivit.

 
 

Význam první pomoci a obsah kurzu

Vzhledem k vysoké míře úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění a úrazy je vzdělávání laické a odborné veřejnosti v poskytování první pomoci jednou z cest, jak příznivě ovlivnit přežívání život ohrožujících stavů, snížit invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost a umožnit návrat do života se zachováním co nejlepší kvality života a trvalých následků.

 

Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele a zaměstnance

V kurzech první pomoci pro firmy věnujeme zvýšenou pozornost specifickým rizikům pracovních činností konkrétních pracovišť a zaměstnanců. Účastníci tak kromě obecných informací o poskytování první pomoci získají i znalosti a dovednosti v řešení situací ohrožení zdraví a života, se kterými se z pohledu jejich profese mohou setkat nejčastěji.

 

Kurzy první pomoci pro autoškoly

Obsah kurzu první pomoci pro účastníky autoškol a profesionální řidiče je zaměřen na poskytování první pomoci v silničním provozu. Účastník získá znalosti o organizaci pomoci v případě dopravní nehody, zabezpečení bezpečnosti prostoru nehody i bezpečném poskytování první pomoci. Kromě těchto specifických informací souvisejících se silniční dopravou získá vědomosti o život zachraňujících výkonech a poskytování první pomoci při úrazech a jiných náhlých stavech, se kterými se může setkat kdykoliv a kdekoliv v životě.

 

Kurzy první pomoci pro složky integrovaného záchranného systému - pro hasiče a policisty

Kurzy jsou zaměřeny na získání teoretických znalostí potřebných pro poskytování první pomoci v situacích ohrožení zdraví a života při úrazech a pracovních úrazech s ohledem na specifická rizika pracovních činností, získání znalostí o specifických postupech poskytování pomoci při nehodách s hromadným postižením osob a znalostí o poskytování první pomoci při náhlých neúrazových stavech ohrožujících zdraví a život člověka.

 

Kurzy první pomoci pro rodiče a mateřská centra

Kurzy jsou zaměřené na první pomoc poskytovanou dětem. Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro správné poskytování první pomoci. Získáte důležité informace, které můžete jako rodič potřebovat právě v těch méně radostných chvílích, které přicházejí náhle a je třeba se na ně připravit.

 

Kurzy první pomoci pro učitele a pedagogické pracovníky

Obsah kurzu je rozšířen o úrazy a náhlé stavy u dětí, se kterými se učitelé během pedagogické praxe mohou setkat nejčastěji. Účastník získá dovednost v rozlišení závažnosti stavu, v poskytování první pomoci a následné organizaci pomoci postiženému. Zaměstnavatel také naplní podmínku proškolení potřebného počtu zaměstnanců v poskytování první pomoci.