Význam první pomoci a obsah kurzu

Vzhledem k vysoké míře úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění a úrazy je vzdělávání laické a odborné veřejnosti v poskytování první pomoci jednou z cest, jak příznivě ovlivnit přežívání život ohrožujících stavů, snížit invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost a umožnit návrat do života se zachováním co nejlepší kvality života a trvalých následků.

 

Připravíme pro Vás kurz první pomoci v souladu s aktuálními doporučeními pro resuscitaci, se zohledněním individuálních potřeb a rizik pracovišť jednotlivých cílových skupin výuky.

Standardní obsah kurzu první pomoci

Kurz sestává z teoretické části v rozsahu 3 vyučovacích hodin a praktické části v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Nácvik poskytování první pomoci probíhá v simulovaných podmínkách s použitím figurín a pomůcek, řešením modelových situací. Součástí kurzu je také zkouška z poskytování první pomoci formou písemného testu a řešení modelové situace v simulovaných podmínkách.

Teoretická část

1. hod. První pomoc

 • Charakteristika první pomoci a její postavení v řetězu života
 • Význam a cíle první pomoci
 • Životně důležité funkce lidského organismu
 • Bezpečnost při poskytování první pomoci
 • Volání na tísňovou linku
 • Lékárnička a pomůcky pro poskytování první pomoci
 • Preventivní opatření směřující k ochraně zdraví a života

2. hod. Život zachraňující výkony první pomoci

 • Náhlé stavy a úrazy bezprostředně ohrožující život člověka
 • Prvotní a druhotné vyšetření postiženého
 • Zastavení vnějšího masivního krvácení
 • Obnovení průchodnosti dýchacích cest
 • Oživování dospělých a dětí
 • Oživování s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
 • Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest při dušení u dospělých a dětí
 • Pomoc při poruchách vědomí

3. hod. Poskytování první pomoci při vybraných úrazech a náhlých neúrazových stavech

 • Rány a krvácení, amputace, zlomeniny a úrazy páteře
 • Úrazy elektrickým proudem a popáleniny
 • Úrazy chladem a omrzliny
 • Autonehody
 • Srdeční záchvat a infarkt srdečního svalu
 • Cévní mozková příhoda
 • Křečové stavy spojené s bezvědomím (epilepsie, febrilní křeče, hypoglykemie u diabetika)
 • Kolaps
 • Otravy

Praktická část (Workshopy) 4. – 8. hod.

 • Resuscitace dospělých a dětí
 • Použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
 • Rautekův vyprošťovací hmat
 • Heimlichův manévr, Gordonův manévr přu dušení
 • Rautekova zotavovací poloha v bezvědomí
 • Zastavení vnějšího masivního krvácení a protišoková opatření
 • Řešení modelových situací poskytování první pomoci jednotlivcům, více účastníky kurzu

Zkouška z poskytování první pomoci

Hodnocení kvality kurzu účastníky Dotazníkem spokojenosti. Účastník kurzu hodnotí kurz z hlediska kvality obsahu, použitých forem a metod vyučování, pomůcek a samotné organizace kurzu. Vyjadřuje se k dovednostem a profesionalitě lektora.